Polar Plot
pi/2 <= theta <= 86pi
sin(theta*1.5 + pi/4)*300+abs(tan(theta*1.5+pi/4)*60/theta+
sin(theta*8000)*(theta/10)*sin(theta*3)^2)*(theta/80)+sin(theta*3)^64 *150