Polar Plot
-96pi <= theta <= 96pi
abs(sin(theta))^.5*12+.15*abs(cos(theta))^1+.25+round(theta/(pi*2))*pi*2/10